เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ยินดีต้อนรับ


วิสัยทัศน์

    มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อการบริการแหล่งเรียนรู้

พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการวิชาการ การเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัย
 2. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. พัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 

ทั้งหมด

 
 

ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

เวลาเปิดทำการ


วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์


ระเบียบและ ข้อปฎิบัติ

 1. นักเรียน - นักศึกษาจะต้องใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริง
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบเครื่องแต่งกาย ตามที่วิทยาลัยกำหนด
 3. กรุณาอย่าส่งเสียงดัง หรือเปิดเพลง จากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด  ขณะอยู่ในห้องสมุด
 4. ห้ามใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หลับนอน
 5. ไม่นำกระเป๋า  เสื้อคลุม  เครื่องดื่ม อาหาร  เข้าไปในห้องสมุด
 6. ก่อนนำหนังสือออกนอกห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการยืมก่อนทุกครั้ง
 7. หนังสือที่ยืมแล้วต้องนำออกนอกห้องสมุดทันที
 8. หนังสือที่อ่านแล้ว ให้นำไปเก็บบนชั้นพักหนังสือ หรือ วางไว้ในที่ ที่จัดไว้ให้
 9. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ โปรดเลื่อนเก้าอี้ชิดขอบโต๊ะทุกครั้ง
 10. โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรและเอกสารของ ห้องสมุด เพื่อป้องกันการตัด ฉีก หรือทำลายสมบัติ ของสาธารณะ ที่ได้มาจากเงินบำรุงการศึกษาของนักศึกษา
 11. ในกรณีที่ลักขโมยหรือ ฉีก ตัดหนังสือ หรือทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหายโดยเจตนา หรือส่อเจตนา งานห้องสมุดจะเสนอชื่อให้ทางโรงเรียนฯ พิจารณา ลง โทษในความผิดสถานหนักแก่ผู้กระทำการนั้นๆ
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library