ห้องสมุด 3 ดี  (15/07/2553)


นโยบาย 3 ดีนโยบาย 3 ดี

โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)

นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

                  แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ หนังสือดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษ์ดี  โดยห้องสมุด 3 ดี จะเน้น Software คือ หนังสือดี เป็นหลัก จะไม่เน้นโครงสร้างอาคาร เพราะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ส่วน Hardware หรืออาคาร จะเป็นเพียงที่เก็บ Software และส่งเสริมบรรยากาศการอ่าน จะไม่มีการสร้างห้องสมุดใหม่ แต่จะเน้นการปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่ให้มีบรรยากาศที่ดี โดยโรงเรียนใดที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะได้รับการอบรม เรื่องการเป็นบรรณารักษ์ที่ดีจากสมาคมบรรณารักษ์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนหนังสือดี ๆ และมีหนังสือใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ เพื่อให้ห้องสมุดสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป..


ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library